Thông tin về chương trình xúc tiến thương mại của đoàn DN IT Việt Nam và lễ ký kết hợp tác giữa VNITO Alliance & FISA trên các phương tiện truyền thông của Nhật Bản

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *